Page 1 - ZU 95
P. 1


Nr 2/2015 (95)
Luty 2015

12:2ĜÈ Serwis Płatnika ZUS.VLÇľND 6.ă$'.Ζ Odpowiedzi, których nie znajdziesz u innych
=PLDQ\ GRNXPHQWDFMD UR]OLF]HQLD ] =86
RAPORT SPECJALNY – INFORMACJA ROCZNA DLA UBEZPIECZONYCH
Płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu informację roczną za 2014 r.
zawierającą dane, które płatnik wykazał w przesłanych do ZUS imiennych raportach
miesięcznych sporządzonych za ubezpieczonego za ten rok. Ma na to czas do 2 marca.
Ubezpieczeni powinni zaś sprawdzić, czy w dokumentach przekazanych do ZUS wykazano
właściwe dane, czyli m.in. podstawy wymiaru składek, kwoty składek czy też okresy przerw
w opłacaniu składek.

Aktualności 1 Zasiłki 15
Rozszerzony katalog wyłączeń z podstawy Wypłata świadczeń chorobowych
wymiaru składek 1 za dni ustawowo wolne od pracy 15
Limit podstawy wymiaru składek Umowa o pracę z osobą, która
na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 1 po wyczerpaniu okresu zasiłkowego
Rozliczenie zarobkujących emerytów i zakończeniu świadczenia
i rencistów 2 rehabilitacyjnego otrzymała rentę 16
-8Ľ : 635=('$Ľ< na mocy ugody pozasądowej lub umowy 5 ustalone prawo do renty rodzinnej 17
Zasiłek chorobowy dla osoby mającej
Renta rodzinna, gdy alimenty płacono
Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy
Ocena dokumentów rozliczeniowych
18
6
na świadczenia chorobowe
przez ZUS
Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku,
gdy nie wypłacono premii rocznej 19
Interpretacje ZUS 8
Emerytury i renty 23
Składki 10 Zaliczanie okresu zasadniczej
Ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy, który służby wojskowej do okresu pracy
7R SUDNW\F]QH NRPSHQGLXP Ȃ QLH]EÛGQH Z FRG]LHQQHM SUDF\ jest rencistą i prowadzi własną działalność w szczególnych warunkach 23
NDľGHJR SUDFRGDZF\ NWµU\ RSĄDFD VNĄDGNL ]D VLHELH gospodarczą 10
]D SUDFRZQLNµZ L ]D ZVSµĄSUDFRZQLNµZ Maksymalna podstawa wymiaru składki Dokumentacja 24
na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy 11 Niepotrzebnie złożony raport
.VLÇľND ]DZLHUD VWDUDQQLH Z\EUDQH SU]\NĄDG\ OLF]ERZH Rozliczenie z ZUS wynagrodzenia za godziny z kodem 111 24
ZVND]µZNL DNWXDOQH LQWHUSUHWDFMH XU]ÛGRZH RGSRZLHG]L QD S\WDQLD ]Dĝ nadliczbowe zasądzone przez sąd 12 Kolejność dokumentów
SU]HSLV\ RERZLÇ]XMÇFH Z URNX Z\MDĝQLRQH VÇ Z U]HF]RZ\ Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych przekazywanych do ZUS za nowego
L SU]\VWÛSQ\ VSRVµE 24
od premii kwartalnej 12 pracownika w Płatniku
Oskładkowanie zaliczki na poczet przyszłego
: FHOX ]DNXSX NVLÇľNL ]DSUDV]DP\ GR NRQWDNWX ] QDV]\P &HQWUXP 2EVĄXJL .OLHQWD wynagrodzenia 13 Niezbędnik płatnika
Zwrot nadpłaconych składek byłemu składek 27
22 518 29 29 22 617 60 10 FRN#ZLS SO pracownikowi 14 Zasady podlegania ubezpieczeniom 27
AZU 95
:ΖÚ&(- 1$ FABRYKAWIEDZY.com 25$=ɅɅɅ)$&(%22. &20 WIEDZAIPRAKTYKA 14 3 ZADAJ PYTANIE NASZEMU EKSPERTOWI


Odpowiedzi Interpretacje ZUS Prześlij je na adres: serwis_zus@wip.pl
   1   2   3   4   5   6