Page 1 - NU 120
P. 1
ZESZYTY UBEZPIECZEŃ 22 stycznia 2015 r.

ISSN 1734-4980


SPOŁECZNYCH

Wyjaśnienia – interpr etacje – praktykaw numerze m.in.: Dokumentacja ZUS
Do 31 stycznia płatnik składa ZUS IWA
SKŁADKI
Do końca stycznia płatnicy składek zobowiązani są przekazać o ZUS formularz
Rozliczenia składkowe usług ZUS IWA za 2014 rok. Informacje zawarte w druku ZUS IWA przekazywane są
do ZUS w celu ustalenia przez ten organ stopy procentowej składki na ubezpie-
hotelowych i posiłków przez czenie wypadkowe. Według niej w kolejnym roku składkowym, tj. od 1 kwietnia
służbowe konto bankowe 3 2015 r. do 31 marca 2016 r., płatnik będzie opłacał za swoich ubezpieczonych
składkę na ubezpieczenie wypadkowe.
Składka wypadkowa ZUS IWA mają obowiązek przekazać płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące
przy przekształceniu spółki 4 warunki:
y ybyli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadko-
we od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej
Rozliczanie umów zlecenia jeden dzień w styczniu następnego roku, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. i co
z obywatelami Ukrainy 4 najmniej jeden dzień w styczniu 2015 roku, w roku, za który składana jest informacja,
zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych oraz
ybyli wpisani do rejestru REGON 31 grudnia 2014 r.
y
Składki za uprawnionego Przez nieprzerwane zgłoszenie w ZUS jako płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe należy
do renty wspólnika rozumieć, że w każdym z miesięcy roku, za który składana jest informacja, czyli od stycznia do
spółki jawnej 8 grudnia, przynajmniej jeden ubezpieczony płatnika podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu.
W ażne
TEMAT NUMERU
Obowiązku złożenia informacji ZUS IWA nie mają więc ci płatnicy, którzy choć w jednym
Odpowiedzialność członków miesiącu 2014 roku nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe,
tj. ani jeden ubezpieczony nie podlegał temu ubezpieczeniu.
zarządu spółek kapitałowych ciąg dalszy na stronie 2
za zaległości składkowe 6–7
Świadczenia wypadkowe
ŚWIADCZENIA
Odrzucenie odwołania o jednorazowe
Zasiłek chorobowy dla byłych odszkodowanie z ZUS
żołnierzy zawodowych 5
Sąd rozpoznający odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej przyznania jednora-
Czy wynagrodzenie za dyżury zowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy może odrzucić to odwo-
łanie w sytuacji, gdy poszkodowany nie złożył wcześniej sprzeciwu do komisji
należy uwzględnić w podstawie lekarskiej ZUS na orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, w którym lekarz uznał,
wymiaru zasiłku że nie doszło do uszczerbku na zdrowiu.
chorobowego? 10 Takie stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w uchwale zapadłej 18 listopada 2014 r., sygn.
II UZP 3/14.
Zasiłek pogrzebowy
Czego dotyczyła sprawa
dla pracodawcy 11 Ubezpieczony Jacek P. uległ w grudniu 2013 roku wypadkowi przy pracy. Lekarz
orzecznik ZUS, dokonujący badania 3 miesiące później, wydał orzeczenie, w którym
Kto może wnieść poprawki określił uszczerbek na zdrowiu Jacka P. na 0%.
na zwolnieniu lekarskim 12 ciąg dalszy na stronie 2
   1   2   3   4   5   6