Page 1 - NH 73
P. 1

Luty 2015 ISSN 2080-072X


nowo ś ci zarz ą dzanie bhp py tania i odpowiedzi prz yk ł ady w zor y dokument yw numerze m.in. Zmiany w badaniach funkcjonariuszy
straży ochrony kolei
NOWOŚCI
Jednolity tekst rozporządzenia 23 stycznia weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie
o urządzeniach do napełniania w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać
zbiorników 2 funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej
Szykują się zmiany we wzorze i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych
statystycznej karty wypadku przy pracy 3
Nowe wymagania ppoż. dla oddziałów do orzekania o tej zdolności.
przedszkolnych w szkołach 4 Na podstawie art. 59 ust. 6 pkt 3 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejo-
Procesy o odszkodowania za wypadki
przy pracy wpływają na poprawę wym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1594 ze zm.) w rozporządzeniu ministra infrastruktury
stanu bhp w Polsce 5 z 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni od-
Minister pracy określi zasady bhp powiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej
dla instalacji ziębniczych 6 i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej
zdolności (Dz.U. nr 232, poz. 2332) wprowadzono następujące zmiany:
TEMAT NUMERU 1. Bad ania okresowe funkcjonariuszy straży ochrony kolei na stanowiskach ad-
Nie sama praca, ale warunki, ministracyjnych przeprowadza się raz na 4 lata, a nie jak było do tej pory raz
w jakich się ona odbywa, są powodem na 3 lata.
urazów i chorób oczu 8–9 2. Lekarz orzekający lub komisja lekarska orzekająca w trybie odwoławczym
może wyznaczyć wcześniejszy termin badań okresowych, jeżeli uzna to za
ORZECZNICTWO SĄDOWE niezbędne do prawidłowej oceny zdolności fizycznej i psychicznej badanego.
Ustalenia protokołu powypadkowego 3. Badanie kontrolne:
nie są wiążące dla sądu 10 – przeprowadza lekarz orzekający,
Przerwanie drogi z przyczyn życiowo – obejmuje ono badanie ogólne stanu zdrowia oraz w zakresie ustalonym
uzasadnionych 11
przez lekarza orzekającego badania specjalistyczne i pomocnicze.
HAŁAS W przypadku:
Redukcja hałasu w firmie zmniejsza z nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem użycia broni;
liczbę wypadków przy pracy i urazów z stwierdzenia, że funkcjonariusz w czasie pracy był w stanie nietrzeźwości lub
o ok. 10% na każdy dB 12 pod działaniem substancji psychoaktywnych;
dodatkowo przeprowadza się badanie psychologiczne. W pozostałych przypad-
MASZYNY kach konieczność przeprowadzenia takiego badania ustala lekarz orzekający.
Lista kontrolna w zakresie spełnienia
minimalnych wymagań bhp dla maszyn 13 Jeżeli osoba badana lub pracodawca nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskie-
go, może, za pośrednictwem lekarza orzekającego, który wydał orzeczenie, zło-
BHP W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH żyć odwołanie od orzeczenia lekarskiego wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni
Umiejętności alpinistyczne uzupełnieniem od dnia otrzymania orzeczenia.
w czasie szkoleń przy pracach Lekarz orzekający, który wydał orzeczenie lekarskie, przekazuje odwołanie w ter-
na wysokości 14
Praca powodująca szczególne minie 7 dni od dnia złożenia odwołania do właściwej komisji lekarskiej orzeka-
zagrożenie dla zdrowia lub życia musi jącej w trybie odwoławczym wraz z dokumentacją medyczną badania stanowią-
być wykonywana przez co najmniej cego podstawę wydania orzeczenia.
2 osoby 14
Otrzymanie odzieży i obuwia roboczego Komisją lekarską orzekającą w trybie odwoławczym właściwą do wydania orze-
nie powoduje powstania obowiązku czenia lekarskiego, w przypadku złożenia odwołania od orzeczenia lekarskiego
podatkowego 15 wydanego po badaniach, jest komisja lekarska w kolejowym zakładzie medycyny
Bhp przy narażeniu na działanie ozonu 16 pracy, a w przypadku odwołania od orzeczenia lekarskiego wydanego po bada-
Rejestracja „prawie wypadków” niach, komisja lekarska w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej.
jest opłacalna 16

1 l LUTY 2015 zadaj pytanie: aktualnoscibhp@wip.pl
   1   2   3   4   5   6