Page 3 - NH 73
P. 3Nowości BHPSzykują się zmiany we wzorze statystycznej karty

wypadku przy pracy


Wiceminister pracy i polityki społecznej odnosząc się do zarzutu, posła GUS bazuje na danych opracowanych
Stanisława Szweda, że „ankieta powypadkowa, jaką wypełniają na podstawie statystycznych kart wy-
przedsiębiorcy, ma zbyt wiele pytań otwartych, co powoduje trudności padków przy pracy przekazywanych
w określeniu przyczyn wypadków”, zauważył, iż zmiana takiego przez pracodawców, dotyczących licz-
dokumentu i stanu rzeczy będzie wymagała opracowania projektu by wypadków zgłoszonych w danym
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie statystycznej
karty wypadku przy pracy. roku.

Radosław Mleczko wiceminister pra- Poseł podkreślił również problem PIP choć bazuje na statystycznym mo-
cy i polityki społecznej w odpowie- metodyki zliczania wypadków przy delu wypadku, przyjętym przez Głów-
dzi na interpelację posła Stanisława pracy. ny Urząd Statystyczny, to jednak gene-
Szweda (80. posiedzenie Sejmu ruje inne dane o wypadkach przy pra-
27.11.2014 r.) na ostatnim 84. posie- Zauważył, że każda z instytucji pań- cy niż dane GUS.
dzeniu Sejmu (15.01.2015 r.) zapo- stwowych, szacując liczbę wypadków
wiedział inicjatywę MPiPS przeglądu przy pracy, stosuje inne metody. I choć PIP zbiera informacje o śmiertelnych,
klasyfikacji przyczyn wypadków przy Państwowa Inspekcja Pracy, Główny
ciężkich lub zbiorowych wypadkach
pracy. W tym celu minister rozważy Urząd Statystyczny i Zakład Ubezpie-
powołanie zespołu roboczego, czeń Społecznych zobowiązani są do przy pracy, a także o innych wypadkach,
w skład którego wchodziliby przed- zbierania informacji na temat wypad- które wywołały wymienione skutki, je-
stawiciele wszystkich zainteresowa- ków przy pracy i określania ich przy- żeli mogą być uznane za wypadki przy
nych instytucji. czyn, każdy z nich w tym celu korzysta pracy.
z innych źródeł informacji.
Wypracowane podczas posiedzenia Natomiast ZUS zbiera dane od płatni-
zespołu stanowisko byłoby podstawą Stąd też każda z tych instytucji podaje ków składek na druku „Informacja
do dalszych działań. Działania te mia- inne dane szacunkowe na ten temat. o danych do ustalenia składki na ubez-
łyby polegać m.in. na zmianie rozpo- Zdaniem posła Szweda taki stan rzeczy pieczenie wypadkowe ZUS IWA”. Dane
rządzenia w sprawie statystycznej kar- może sugerować, że wiele przypadków te dotyczą informacji o:
ty wypadku przy pracy. nawet ciężkich i śmiertelnych wypad-
z liczbie poszkodowanych w wypad-
ków jest niezgłaszanych. Poseł zapro- kach, a nie o liczbie wypadków,
W interpelacji poseł Stanisław Szwed ponował połączenie baz informacyj-
podniósł bowiem problem dotyczący nych tych trzech instytucji, co jego zda- oraz
z wypłaconych świadczeniach z tytu-
wypełniania dokumentacji powypad- niem doprowadziłoby do uściślenia licz-
kowej. Zdaniem posła „uszczegółowie- by wypadków. łu niezdolności do pracy pozostają-
nia wymaga także ankieta powypadko- cej w związku z wypadkiem przy
wa, którą wypełniają przedsiębiorcy, Ustosunkowując się do tego zarzutu pracy.
zawierająca zbyt wiele pytań otwartych, posła, wiceminister Radosław Mlecz-
mających znaczny wpływ na określenie ko zgodził się, że dane statystyczne Mając na uwadze takie rozwiązania sys-
przyczyny wypadku”. dotyczące wypadków przy pracy temów zbierania danych o wypadkach
(w tym wypadków ciężkich i śmier- przy pracy, faktycznie można zauważyć
Jak zauważył w odpowiedzi wicemini- telnych) zbierane i opracowywane rozbieżności i zarzucić brak spójności.
ster, aby rozwiązać ten problem, po- przez GUS, PIP, ZUS nie są identycz- Jednak trzeba mieć na względzie, że
trzebne byłoby opracowanie projektu ne. Zatem – jak zauważył wicemini-
każda z tych instytucji powołana jest
rozporządzenia zmieniającego rozpo- ster – w celu rozwiązania tego pro- do innych zadań i w związku z tym, aby
rządzenie ministra pracy i polityki spo- blem konieczna będzie większa współ- realizować swoje zadania, potrzebuje
łecznej z 7 stycznia 2009 r. w sprawie praca, wymiana informacji i być mo-
innych danych. Oczywiście nie wyklu-
statystycznej karty wypadku przy pra- że powiązanie istniejących baz danych
cza to wspólnego działania tych insty-
cy (Dz.U. nr 14, poz. 80 ze zm.). Dzia- między właściwymi instytucjami
łania w tym zakresie – jak podkreślił i urzędami. tucji w celu otrzymania bardziej spój-
Radosław Mleczko – powinny być jed- nych danych o wypadkach przy pracy,
nak poprzedzone pogłębioną analizą Warto podkreślić, że obecnie każda co z kolei pozwoliłoby w większym
zgłoszonych propozycji z udziałem z tych trzech instytucji działa w opar- stopniu skonkretyzować działania pre-
wszystkich zainteresowanych. ciu o inne dane. wencyjne w tym zakresie.
3 l LUTY 2015 zadaj pytanie: aktualnoscibhp@wip.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8