Page 4 - NH 73
P. 4NowościNowe wymagania ppoż. dla oddziałów przedszkolnych

w szkołach15 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji go oddziału przedszkolnego bądź od-
Narodowej z 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony działów przedszkolnych w szkole pod-
przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone stawowej będzie mogło działać w loka-
przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału lu położonym:
przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych z w użytkowanym budynku szkoły
w szkole podstawowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 20). albo
z w jego części,
Wydanie nowego rozporządzenia na- rowej kilku lokali przeznaczonych na z które spełniają wymagania ustalone
stąpiło w wykonaniu regulacji zawartej przedszkola czy inne formy wychowa- w przepisach:
w ustawie z 13 czerwca 2013 r. o zmia- nia przedszkolnego, żłobki oraz kluby – techniczno-budowlanych, a także
nie ustawy o systemie oświaty oraz nie- dziecięce. Dzięki nowym przepisom – z zakresu ochrony przeciwpoża-
których innych ustaw. Chodzi tu o ma- zostanie zagwarantowane spełnienie rowej dla kategorii zagrożenia lu-
jące nastąpić 1 września 2016 r. prze- takich wymagań jak w szczególności: dzi ZL II – w tym rozporządzenia
kształcenie, z mocy prawa, oddziałów z dokonanie kontroli okresowych in- ministra infrastruktury z  12
przedszkolnych zorganizowanych stalacji, kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
w szkołach podstawowych w przed- z objęcie przedszkola ochroną insta- runków technicznych, jakim po-
szkola działające w ramach zespołów lacji wodociągowej przeciwpożaro- winny odpowiadać budynki i ich
szkolno-przedszkolnych. wej, która zazwyczaj będzie wyma- usytuowanie,
gana w szkole, – lub wymogi uzgodnione z właści-
Nowo wydane rozporządzenie określa z ujęcie przedszkola w instrukcji bez- wym miejscowo komendantem
wymogi w zakresie ochrony przeciw- pieczeństwa pożarowego szkoły, wojewódzkim Państwowej Straży
pożarowej, wobec lokalu przedszkola, z zagwarantowanie warunków ewa- Pożarnej.
jakie powstanie z przekształcenia od- kuacji, które nie będą stanowiły pod-
działu przedszkolnego. A więc dotyczy stawy do uznania budynku za zagra- Wyjątek od powyższej reguły ustano-
lokali przedszkolnych umiejscowionych żający życiu ludzi. wiono dla prowadzenia 1-oddzialłowe-
w już funkcjonującym budynku szkoły go przedszkola zorganizowanego w lo-
podstawowej albo w części użytkowa- Co ważne – rozporządzenie ma zapew- kalu położonym w użytkowanym bu-
nego budynku szkoły. Przyjęte w roz- nić, że wszystkie przedszkola utworzo- dynku szkoły albo jego części, o ile na-
porządzeniu wymagania biorą pod uwa- ne w wyniku przekształcenia oddziałów stąpi realizacja wymagań innych niż
gę codzienne, zwyczajne sytuacje prze- przedszkolnych zorganizowanych § 2 rozporządzenia. Jednak w takim
bywania dzieci w lokalu przedszkola, w szkołach podstawowych będą speł- przypadku lokal powinien:
a także inne rutynowe sytuacje prze- niały wymogi ochrony przeciwpożaro- z być użytkowany nie więcej niż przez
mieszczania się dzieci po budynku wej. Zatem opinia potwierdzająca speł- 25 dzieci,
szkolnym, gdy organizacja przedszko- nienie wymagań, o których mowa w tre- z znajdować się na pierwszej kondy-
la będzie zmuszała, by dzieci korzysta- ści nowego rozporządzenia, powinna gnacji nadziemnej budynku i
ły z należących do szkoły – stołówki, zostać uzyskana przez organ prowadzą- z stanowić zwarty zespół przylegają-
szatni oraz sali gimnastycznej. Podkre- cy przedszkole przed wynikającą z prze- cych do siebie i powiązanych funk-
ślenia wymaga, że regulacje nowo wy- pisów ustawy datą przekształcenia cjonalnie pomieszczeń, przeznaczo-
danego rozporządzenia nie odnoszą się z mocy prawa oddziałów przedszkol- nych do celów prowadzenia przed-
do ogólnej odpowiedzialności za bez- nych w  szkołach podstawowych szkola,
pieczeństwo dzieci, realizujących wy- w przedszkola. z znajdować się w strefie pożarowej
chowanie przedszkolne w lokalu przed- wykonanej z elementów nierozprze-
szkola, a także w pomieszczeniach sto- Wymagania ppoż. strzeniających ognia,
łówki, szatni i sali gimnastycznej. Jeśli chodzi o nowo ustalone wymaga- z posiadać przynajmniej dwa wyjścia
nia ochrony przeciwpożarowej, to na- na zewnątrz, w tym jedne drzwi wyj-
Cel rozporządzenia leży wskazać, że są one zróżnicowane ściowe z lokalu, a drugie drzwi bądź

Celem wydanego rozporządzenia jest zależnie od tego, czy w przedszkolu jest okno, które będzie umożliwiać ewa-
zmniejszenie ryzyka powstania pożaru tylko jeden oddział, czy działa w nim kuację dzieci w bezpieczny sposób
oraz pośrednio zmniejszenie szybkości kilka oddziałów. bezpośrednio na otwartą przestrzeń,
rozwoju pożaru, w jego początkowej z posiadać gaśnicę stosownie do wy-
fazie. Ponadto nowe regulacje uniemoż- Przedszkola powstałe w następstwie mogów ustalonych przepisami doty-
liwią tworzenie w jednej strefie poża- przekształcenia dotychczas działające- czącymi ochrony przeciwpożarowej
www.aktualnoscibhp.wip.pl – sprawdź już teraz! LUTY 2015 l 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9