Page 5 - NH 73
P. 5Nowości
budynków, innych obiektów budow- w kategorii zagrożenia ludzi ZL III, z powinny być oddalone od siebie
lanych oraz terenów, bez względu na a także są zrealizowane wymogi usta- o przynajmniej 5 m;
gaśnice zastosowane w strefie poża- lone w regulacjach odnośnie do ochro- z prowadzą bezpośrednio na otwartą
rowej, w której położony jest lokal, ny przeciwpożarowej budynków, innych przestrzeń;
z posiadać, co najmniej trudno zapal- obiektów budowalnych oraz terenów z mają drzwi otwierane na zewnątrz
ne stałe elementy wyposażenia oraz dotyczących tej kategorii. pomieszczenia o szerokości w świe-
wystroju wnętrza, a także znajdują- tle ościeżnicy przynajmniej 0,9 m
ce się w nim wykładziny podłogowe. Od pozostałej części budynku lokal po- i wysokości przynajmniej 2 m, bądź
winien być oddzielony ścianami we- drzwi dwuskrzydłowymi, które po-
Ponadto w strefie pożarowej, w której wnętrznymi o klasie odporności ognio- siadają nieblokowane skrzydło
jest położony lokal, nie mogą występo- wej, co najmniej EI 30, w których otwo- drzwiowe o szerokości nie mniejszej
wać inne lokale, w których są prowa- ry mają zamknięcia o klasie odporności niż 0,9 m.
dzone przedszkola, inne formy wycho- ogniowej co najmniej EI 30 i są wypo-
wania przedszkolnego, jak również lo- sażone w urządzenia gwarantujące sa- Możliwe jest, by jedno z wyjść było wyj-
kale, w których pełniona jest opieka moczynne zamykanie otworu w przy- ściem na drogi ewakuacyjne wewnątrz
nad dziećmi do lat 3. W takim lokalu padku pożaru. budynku, gdy warunki ewakuacji z po-
oraz na drogach ewakuacyjnych, które mieszczeń lokalu odpowiadają wyma-
prowadzą z lokalu na zewnątrz budyn- Należy zaznaczyć, że pomieszczenia ganiom ustalonym w regulacjach tech-
ku nie mogą występować warunki tech- lokalu, w których może przebywać wię- niczno-budowlanych, dla kategorii
niczne będące podstawą do uznania cej niż 30 osób, powinny posiadać co zagrożenia ludzi ZL II, a długość doj-
budynku za zagrażający życiu ludzi, najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, ścia ewakuacyjnego z tych pomieszczeń
w odniesieniu do wymagań przyjętych które: nie była większa niż 20 m.
Procesy o odszkodowania za wypadki przy pracy

wpływają na poprawę stanu bhp w Polsce


O skutkach nowego procederu firm zajmujących się odszkodowaniami dawców z powództwa cywilnego za wy-
i pozywającymi pracodawców z powództwa cywilnego za wypadki przy padki przy pracy, nawet za takie, które
pracy, a także o innych kwestiach w zakresie „Bezpieczeństwa pracy zdarzyły się 3, 5 czy 10 lat temu. Pra-
w Polsce 2014”, wywierających wpływ na działania prewencyjne codawcy podczas takich procesów ze
w zakresie bhp, mówi Witold Polkowski, doradca Prezydenta zdziwieniem dowiadują się, że protokół
Pracodawców RP. powypadkowy zawiera elementy, które
wskazują na ich odpowiedzialność.
Zadaniem Witolda Polkowskiego na wych programów szkoleń, a nie na pod-
wynikach badania „Bezpieczeństwo stawie programów szczegółowych opra- W ten sposób uczą się, że bhp to coś
pracy w Polsce 2014” zaważyła popraw- cowywanych przez pracodawców. ważnego, bo kosztuje”. – zaakcentował
ność polityczna, która każe nam mówić, W. Polkowski.
że bezpieczeństwo pracy jest ważne. Jak Komentujący przypomniał o powoła-
pokazują wyniki badania, zdecydowa- nym zespole ds. zagrożeń psychospo- W tym kontekście W. Polkowski zauwa-
na większość pracowników (87%) czu- łecznych, składającym się z partnerów żył także rolę firm ubezpieczeniowych,
je się bezpiecznie w miejscu pracy. Jak społecznych. „Walczymy o to, żeby kwe- które ubezpieczają od odpowiedzialno-
podkreśla doradca Prezydenta Praco- stie psychospołeczne były elementem ści cywilnej. „Będą nie tylko przyjmo-
dawców RP: „Te wyniki nas uspokajają, do badania przy ocenie ryzyka na da- wać składkę, ale zaczną się interesować,
a nie powinny. Dlaczego? Przyczyną nym stanowisku pracy i żeby zmienić co się dzieje w firmie, którą mają ubez-
40% wypadków przy pracy, na podsta- wzorcowe programy szkoleniowe za- pieczyć, bo za chwilę będą płacić od-
wie danych PIP, jest wadliwa organiza- równo dla kadry kierowniczej, jak i dla szkodowanie za jej błędy.
cja pracy. Czyli element, który jest po pracowników. Chcemy do nich wpro-
stronie pracodawcy. Oznacza to, że pra- wadzić zagadnienia stresu i zagrożeń Będą miały własną służbę prewencyjną,
która sprawdzi, jak działa pracodawca,
cownicy nie zdają sobie sprawy z za- psychospołecznych w miejscu pracy”.
będą inwestowały we właściwe szkole-
grożenia i z ryzyka, jakie istnieje na ich
stanowisku pracy. Nie są z tym ryzy- Prewencja w zakresie bhp nia, badania lekarskie, prewencje”.
kiem właściwie zapoznani”. Nowy proceder wywiera skutki na dzia- Już dziś pobierz z:
łania prewencyjne w zakresie bhp. „Od
„Kulejący” system szkoleń bhp blisko dwóch lat firmy, które zajmują www.aktualnoscibhp.wip.pl
Protokół kontroli kompleksowej
Problemem są też szkolenia bhp, prze- się odzyskiwaniem odszkodowań, zna-
prowadzane najczęściej według ramo- lazły lukę w rynku i pozywają praco- stanu bhp
5 l LUTY 2015 zadaj pytanie: aktualnoscibhp@wip.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10