Page 2 - NH 73
P. 2Nowości BHP
OD REDAKCJI Badania okresowe
Kategoria słuchu
DRODZY CZYTELNICY! Określenie badania
III
badany powinien słyszeć szept każdym badany powinien słyszeć mowę zwykłą
Ostrość słuchu
uchem oddzielnie z odległości 3 m każdym uchem oddzielnie z odległości 5 m
dopuszczalne wartości przesunięcia progu
Badanie audiome- słyszenia w zakresie częstotliwości: –
tryczne 500, 1000 i 2000 Hz – 30 dB,
3000 Hz – 50 dB

Orzeczenia o zdolności fizycznej i psy- z rozporządzenie ministra infrastruktury
Od 2 lat obserwuje się nowy proceder firm ubezpieczenio-
wych pozywających pracodawców z powództwa cywilnego za chicznej do służby w straży ochrony z 6 października 2004 r. w sprawie
wypadki przy pracy, które zdarzyły się 3, 5 czy 10 lat temu. kolei wydane na podstawie dotychcza- szczegółowych warunków, jakim powinni
Pracodawcy podczas takich procesów ze zdziwieniem sowych przepisów zachowują ważność
dowiadują się, że protokół powypadkowy zawiera elementy, odpowiadać funkcjonariusze straży
które wskazują na ich odpowiedzialność. Szczegóły na str. 5. przez okres, na jaki zostały wydane. ochrony kolei, zasad oceny zdolności
Utrata zdolności widzenia lub jego upośledzenie,
szczególnie jeżeli jest trwałe, to niebywała tragedia. Może ją fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu
spowodować wiele czynników niebezpiecznych lub Badania rozpoczęte przed dniem wejścia i jednostek uprawnionych do orzekania
szkodliwych występujących również w środowisku pracy. w życie rozporządzenia przeprowadza-
Więcej w temacie numeru str. 8–9. o tej zdolności (Dz.U. nr 232, poz. 2332),
ne w celu dokonania oceny zdolności
Ograniczenie poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych fizycznej i psychicznej do służby w stra- z rozporządzenie ministra infrastruktury
jest obowiązkiem prawnym. Argument o konieczności
dostosowania warunków prowadzenia działalności ży ochrony kolei wykonuje się zgodnie i rozwoju z 12 grudnia 2014 r.
gospodarczej do wymogów odpowiednich przepisów jest z trybem i w jednostkach uprawnionych zmieniające rozporządzenie w sprawie
jednak w wielu przypadkach dla pracodawców mało
przekonujący. Z pewnością o wiele bardziej motywujące do ich przeprowadzania, określonych szczegółowych warunków, jakim powinni
do podjęcia przedsięwzięć wyciszeniowych jest to, w dotychczasowych przepisach. odpowiadać funkcjonariusze straży
że zmniejszenie hałasu w firmie to najczęściej, z ekonomiczne-
go punktu widzenia, dobra inwestycja. Szczegóły na str. 12. ochrony kolei, zasad oceny zdolności
Podstawa prawna:
Czy przy pracach na wysokości ponad 3 m pracownicy z art. 59 ust. 6 pkt 3 ustawy z 28 marca fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu
powinni posiadać uprawnienia alpinistyczne? i jednostek uprawnionych do orzekania
Na podstawie jakich dokumentów można wydać 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.
pracownikowi odzież i obuwie robocze, aby nie narazić się z 2013 r. poz. 1594 ze zm.), o tej zdolności (Dz.U. z 2015 r., poz. 26).
na konsekwencje ze strony ZUS i US? Odpowiedzi m.in.
na te pytania publikujemy w dziale „BHP w pytaniach
i odpowiedziach” (str. 14–16). Jednolity tekst rozporządzenia o urzą-

Serdecznie pozdrawiam,
życząc jednocześnie satysfakcjonującej lektury. dzeniach do napełniania zbiorników
Agnieszka Świeboda
redaktor prowadząca, 9 stycznia 2015 r. zostało opublikowane obwieszczenie w sprawie
prawnik, specjalista ds. bhp,
inspektor ppoż. ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra transportu
AKTUALNOŚCI BHP w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny
odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników
transportowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 34).
Kierownik grupy wydawniczej:
Agnieszka Konopacka-Kuramochi
Redaktor prowadząca: Agnieszka Świeboda Tekst jednolity rozporządzenia obej- nia i opróżniania zbiorników trans-
Menedżer produktu: Rafał Kępka muje zmiany wprowadzone: portowych (Dz.U. poz. 1161);
Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski 1) rozporządzeniem ministra infra- 3) rozporządzeniem ministra infrastruk-
Skład i łamanie: Ticas
Korekta: Zespół struktury z 23 września 2011 r. tury i rozwoju z 11 czerwca 2014 r.
Druk: Paper&Tinta zmieniającym rozporządzenie zmieniającym rozporządzenie
Nakład: 1800 egz. w sprawie warunków technicznych w sprawie warunków technicznych
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. dozoru technicznego, jakim powin- dozoru technicznego, jakim powin-
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ny odpowiadać urządzenia do na- ny odpowiadać urządzenia do na-
ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa pełniania i opróżniania zbiorników pełniania i opróżniania zbiorników
e-mail: aktualnoscibhp@wip.pl, e-mail: cok@wip.pl transportowych (Dz.U. nr 208, transportowych (Dz.U. poz. 823);
Zamówienia: tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10
NIP: 526-19-92-256 poz. 1242); 4) rozporządzeniem ministra infrastruk-
KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy 2) rozporządzeniem ministra trans- tury i rozwoju z 5 sierpnia 2014 r.
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego portu, budownictwa i gospodarki zmieniającym rozporządzenie
Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł. morskiej z 24 września 2013 r. zmie- w sprawie warunków technicznych
© Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka niającym rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego, jakim powin-
sp. z o.o., Warszawa 2015 warunków technicznych dozoru ny odpowiadać urządzenia do na-
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności prawnej za stoso-
wanie zawartych w „Aktulnościach BHP” lub innych ele- technicznego, jakim powinny od- pełniania i opróżniania zbiorników
mentach subskrypcji informacji, wskazówek, przykładów
itp. do konkretnych przypadków. powiadać urządzenia do napełnia- transportowych (Dz.U. poz. 1105).
www.aktualnoscibhp.wip.pl – sprawdź już teraz! LUTY 2015 l 2
   1   2   3   4   5   6   7