Page 1 - ZA 83
P. 1
Z
amówienia
nr 1 (83), STYCZEŃ/LUTY 2015
issn 2392-0165
publiczne w orzecznictwie

WYROKI – U ZA S ADNIENIA – KOMENT ARZE
w numerze Prowadzenie postępowania przez

DOKUMENTY OD WYKONAWCÓW zamawiającego razem z innym podmiotem
Prowadzenie postępowania przez
zamawiającego razem z innym Sąd Najwyższy rozpozna skargę kasacyjną prezesa Urzędu Zamówień
podmiotem 1 Publicznych dotyczącą udzielania zamówień wspólnych przez podmioty
Nie można wymagać składania posiadające status zamawiających i nieposiadające tego statusu.
różnych dokumentów Zdaniem prezesa UZP z przepisów ustawy Pzp taki zakaz nie wynika.
od wykonawców 2 Postanowienie Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2014 r.; sygn. akt I CSK 207/14
Komplementariusz w spółce
komandytowej nie ma obowiązku Stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie
potwierdzać swojej niekaralności 4 Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 28 czerwca 2013 r. o sygn. akt XXIII Ga 776/13
uznał, iż niedopuszczalne jest prowadzenie wspólnego postępowania o udzielenie zamówie-
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających w rozumieniu ustawy Pzp oraz pod-
Ocena oferty może być prowadzona miotów takiego statusu nieposiadających. Sąd wskazał również, iż wskutek rozstrzygnięcia
wyłącznie w kontekście wymagań tak prowadzonego postępowania nie może dojść do zawarcia pomiędzy podmiotami o nie-
wskazanych w siwz 6 jednorodnym statusie a wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ
art. 16 ust. 1 ustawy Pzp nie znajduje zastosowania do podmiotów nieposiadających statusu
Brak informacji o przedmiocie zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy Pzp.
zamówienia nie prowadzi
do unieważnienia procedury 8 Skarga kasacyjna
Dopuszczając równoważne W skardze kasacyjnej z 28 lutego 2014 r. od wyroku sądu okręgowego prezes Urzędu Zamó-
oferty, należy dokładnie opisać wień Publicznych zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 16 ust. 1 w zw.
swoje oczekiwania 9 z art. 2 pkt 12 w zw. z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy Pzp poprzez błędną wykładnię
polegającą na przyjęciu, iż przepisy te nie dopuszczają prowadzenia wspólnego postępowa-
OMYŁKI W OFERTACH nia w imieniu i na rzecz zamawiających oraz podmiotów nieposiadających statusu zamawia-
Nie wszystkie omyłki wykonawcy jącego. Zdaniem prezesa UZP z przepisów ustawy Pzp taki zakaz nie wynika. Prezes Urzędu
podkreślił, iż w niniejszej sprawie występują istotne zagadnienia prawne związane z wykład-
w ofercie zamawiający może nią przepisów ustawy Pzp. Należy wyjaśnić, czy podmiot posiadający status zamawiającego
poprawić 10 może prowadzić wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielić
Zanim zamawiający odrzuci takiego zamówienia wraz z podmiotem, który takiego statusu nie posiada.
ofertę, musi ocenić wagę
rozbieżności z siwz 12 Sąd Najwyższy przyjął skargę kasacyjną do rozpoznania. O rozstrzygnięciu merytorycznym
Jeśli nie wymagano podania VAT, Sądu Najwyższego będziemy informować na łamach publikacji.
nie można odrzucić oferty
zawierającej błędny podatek 13 Podstawa prawna:
art. 16 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 12 w zw. z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
NA SI EKSPER CI


Agata Hryc-Ląd Andrzela Dominika Perkowska
specjalista Gawrońska-Baran specjalista
ds. zamówień specjalista ds. zamówień
publicznych ds. zamówień publicznych
publicznych
   1   2   3   4   5   6